Salı, 01 Kasım 2016 14:44

ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ALIMI

ÖZEL İDARİ ŞARTNAME

MADDE 1:

ŞARTNAMELER VE ŞARTLAŞMALAR:

Firma, Güzelyurt Belediyesi tarafından hazırlanan şartnameler ve şartlaşmalar esas alınarak teslimatı yapacaktır.

İdare  : Güzelyurt Belediyesi

Firma : Şartnameler  ve   Şartlaşmalar  esas  alınarak  teklif verecek   ve   sözleşmeyi

imzalayacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi

MADDE 2:

İHALE DOSYASI TEMİNİ VE İADESİ:

İhale dosyası, Güzelyurt Belediyesi ilgili bölümünden ve/veya Güzelyurt Belediyesi web sayfasından temin edilebilecektir. Teklifler Güzelyurt Belediyesi Merkez Bina’sında bulunan teklif kutusuna en geç 4 Kasım 2016 Cuma günü saat 15.30'a kadar atılacaktır.

MADDE 3:

TEKLİF VERME SEKLİ:

Firma teklifini iç içe iki kapalı zarf halinde verecektir.

Birinci zarf içerisinde 1- Firmanın ihaleye yönelik teklifi

İkinci zarf içerisinde:

1- Birinci zarf

2- Katılımcı ile ilgili belgeler

 3- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler

4-         Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler

5-         Uluslararası Standartlar

6-         Garanti Belgeleri (Garanti kapsamı ve sürecini gösteren)

7-         İhale dosyası   

olacaktır.

İkinci zarf üzerine Güzelyurt Belediyesi 'Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı' ihale teklifi yazıldıktan sonra Güzelyurt Belediyesi ihale teklif kutusuna atılmış olacaktır.

MADDE 4:

PARA BİRİMİ:

Teklifler TÜRK LİRASI (TL.) para birimi olarak verilecektir.

MADDE 5:

İHALE SEKLİ;

Güzelyurt Belediyesi 'Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı' Özel

Teknik Şartnamedeki ve diğer eklerdeki açıklamalar ışığında bir tamam ihale edilecektir.

Teklifler hazırlanırken firma şu hususlara dikkat edecektir. İhale edilen tüm iş kontrollüğün onaylayacağı evsafta olacaktır. Tüm masraflar ile her türlü nakil firmaya ait olacaktır.

MADDE 6:

TESLİMAT YERİ VE SÜRESİ:

Elektronik kartlı su sayaçlarıyla ilgili teslimat, îdare'nin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat, ihaleyi kazana firma tarafından yapılacaktır. İhaleyi kazanan firma malzemeyi indirmekten de sorumludur.

MADDE 7:

DESTEK AMAÇLI HİZMETLER:

Firmanın, 'Eğitim', 'yazılım-program', ve 'bakım-kontrol ve 'parça-malzeme' konularında destek amaçlı vereceği hizmet, su sayaçlarının garanti süresi boyunca sürdürülecektir. Garanti süresince sürdürülecek destek amaçlı hizmetler için firma tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 8:

DAMGA PULU:

            Mukavele için gerekli damga pulu masrafları firma tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9:

FİRMANIN SORUMLULUKLARI:

İhale konusunda alımın tamamı veya bir kısmı alt firmalara yaptırılamaz.

Teslim edilip de bozuk ve/veya kırık olduğu gözle görülmeyen, ambalajlı malzemelerle ilgili olarak, sonradan herhangi bir bozuk ve/veya kırık tespit edilmesi halinde, firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

MADDE 10:

TESLİMAT SÜRESİ:

Teslimat 2 (iki) eşit partide yapılacaktır. Her parti için yapılacak teslimat süreleri ihale eden tarafından belirlenip sözleşmeye dahil edilecektir.

MADDE 11:

GECİKME HALİ:

Sözleşme yapıldıktan sonra, firmanın teslimatı, teslimat süresi içinde tamamlamaması halinde, sözleşmenin diğer maddelerine ilaveten idare tarafından firmaya 15 günlük yazılı ihbar verilir. Verilen süre sonunda firma ihbarname hükümlerine riayet etmezse Belediyenin işi başka bir firmaya devretmeye hakkı olacaktır.

MADDE12:

GECİKME TAZMİNATI:

Firma teslimat süresi içerisinde, teslimatı tamamlamazsa her geçen takvim günü için idareye 1,000.00 TL (Bin Türk Lirası) gecikme tazminatı ödemeyi kabul ve deruhte eder. Gecikme 30 (otuz) günü geçerse idareye her geçen gün için bu tazminatı alarak beklemekte veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

MADDE 13:

KONTROLLÜK:

Kontrollük Güzelyurt Belediyesi ve/veya görevlendireceği kişi ve/veya kişiler ve/veya kurum ve/veya kurumlar tarafından yürütülecektir.

Kontrollük, malzemenin şartnamelere uygun olarak teslim edildiğinden, şartnamelere ve numuneye uygunluğunun kontrolünden, hizmetlerin zamanında ve sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirildiğinin kontrolünden sorumlu olacaktır.

MADDE 14:

İS PROGRAMI:

Firma, teslimatı teklif listesinde belirtilen iş programına göre yapacaktır. Teslimatlar mesai saatleri içinde yapılacaktır.

MADDE 15:

TESLİM TUTANAĞI:

Kontrollük ve Firma arasında, teslim edilen malzemeler için karşılıklı teslim tutanağı imzalanacaktır.

MADDE16:

İLAVE İSLER:

İlave malzeme alınması halinde bu malzemelerin maliyeti, bu projeye ait 'Teklif Listesi'nde belirtilen birim fiyatlara göre hesaplanacaktır. Kontrollük teklifteki birim fiyatlarla işin %20 fazlasını veya eksiğini yaptırmaya yetkili olacaktır.

MADDE 17:

OLAĞANÜSTÜ DURUM:

Savaş çıkması ve doğal afetlerden dolayı teslimatın aksaması halinde, ne yapılacağı taraflarca karara bağlanacaktır.

MADDE 18:

İSİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ:

İş, sözleşme şartlarına ve şartnamelere uygun olarak tamamlandıktan sonra, firma geçici kabul için idareye (Güzelyurt Belediyesi'ne) yazılı olarak başvuracaktır.

MADDE 19:

ÖDEMELER:

  1. Elektronik kartlı su sayaçlarının kontrollük eden makamın  göstereceği yere teklif listesinde belirtilen program çerçevesinde, her parti için teslimatı tamamlandığında ve kontrollük tarafından sözleşme şartlarına, şartnamelere ve numuneye uygunluğunun kontrolü yapıldıktan ve onaylandıktan sonra, Firma ödeme için kontrole 'teslim edilen elektronik kartlı su sayacı listesi' ile başvuracaktır.
  2. Ödemeler, Firmanın kontrole başvurusundan itibaren aylık taksitler halinde yapılacaktır. (Aylık taksitlerin tarihleri sözleşmede açıkca belirtilecektir)

MADDE 20:

DİĞER ŞARTLAR:

i.          Katılımcı ile İlgili Belgeler:

•          Kayıtlı olduğu Kıbrıs Türk Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na kayıtlı olduğunu gösteren kayıt belgesi

•          Tüzel kişi olması halinde Resmi Kabz Memurluğu - Şirketler Mukayyitliği ve Mukayyitlik Dairesi'nde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı ismi, kayıtlı adresi, kuruluş tarihi, hissedarları-ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri, direktörler kurulunu ve sekreterini gösterir güncel tarihli resmi şirket belgeleri ve ihaleye katılım ve imza yetkileri ile ilgili yönetim kurulu kararlan ve noter tasdikli imza sirküleri

•          Gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopileri ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri teklifle birlikte sunulacaktır.

ii.        Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler:

•          İhale tarihinden önceki 3 yıla ait yıl sonu bilançoları

•          Organizasyon şeması veya çalışan sayısını gösteren resmi belge teklifle birlikte sunulacaktır.

iii.       Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler:

•          Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belge

a)         İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren resmi belge veya belgeler

b)        Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, ihale konusu malzemeleri satış yetkisi olup olmadığını ispatlama amacına yönelik, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren resmi belge veya belgele

            c)         Serbest bölgede faaliyet gösteriyorsa, yukarıdaki belgelerden biri ile birlikte, serbest bölge faaliyet belgesi

d)        Yapılan benzer işlerle ilgili referanslar (nereye, ne kadar sayaç teslim edildi ve ne zamandan beridir kullanımdadır).

e)         Satın alınacak elektronik kartlı su sayaçlarıyla ilgili broşür ve kataloglar.

f)           KKTC'de yetkili tamir, bakım ve kalibrasyon test ve ayar yapmaya  yetkili olduğuna              dair belge. 

g) KKTC Devleti tarafından kalibrasyon test ve ayar yapılabileceğine dair yetki belgeleri. Teklifle birlikte sunulacaktır.

iv.       Uluslararası Standartlar:

•          Sayaçlarla ilgili olarak, uluslararası standartlar ve AB standartlarına uygunluk belgeleri, sayacın ve aksamlarının marka ve menşeileri (Sertifıcate of Orgin) (hangi ülkede üretildiği) ile ilgili tüm bilgi, belge, katalog ve benzeri dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.

•          Standartlar ve Sayaçların Menşei ile İlgili Özel Teknik Şartnamede belirtilen standartlara, yönetmeliklerine ve benzerine uyum aranacaktır.

v.      İhaleyi kazanan firma, mukavele öncesinde aşağıda belirtilen belgeleri İdare'ye vermekle yükümlüdür.

1.         Sosyal    Sigortalar   Dairesi   Müdürlüğünden   ve   İhtiyat   Sandığı   Dairesi Müdürlüğünden Prim Borcu yoktur belgesi.

2.         Vergi Dairesine vergi borcu olmadığını gösteren belge.

MADDE 21:

ihale komisyonu en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

MADDE 22:

İş bu özel (idari) şartname bu madde dahil 22 ( yirmi iki ) maddeden ibarettir.

sikayet

dergi

gazete