Salı, 01 Kasım 2016 14:46

ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    KONU VE MUHTEVA

Bu şartname; Güzelyurt Belediyesinin ihtiyacı olan, 500 adet ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı alımı, 500 adet sayaç kutusu alımı, 3 adet kart okuyucusu alımı, 600 adet abone kartı ve 10 set açma kapama kartı alımına ait esasları kapsar.

Sayaç alımı ihale edenin talebi çerçevesinde 2 eşit partide (250+250) olacaktır.

2.    ELEKTRONİK SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektronik sistemi oluşturan birimlerin her biri, bu modüllerde yapılacak bakım, onarım veya değişim esnasında diğer ünitelere zarar vermeyecek ve hemen sökülüp takılacak şekilde olacaktır. Elektronik sistem abonenin ölçme birimini ve su kesme birimini kontrol edecek ve elektronik kart kullanılarak sistemin Güzelyurt Belediyesi ile haberleşebilmesini sağlayacaktır. Bu haberleşme işlemi elektronik kart tarafından taşınacak bilgiler ile gerçekleşecektir.

2.1.DONANIM

Ana  kontrol   ünitesinde   kullanılacak  olan   elektronik  devreler,   birbirine  bağlanmış

parçalardan ve eklerden oluşmamalı ve bir bütünlük arz etmelidir.

Ana kontrol ünitesi + pil sisteminin izolasyonu, bu sistemin izole bir şekilde ana kutuya

yerleştirilmek suretiyle sağlanacaktır.

Ana kontrol ünitesi üzerinde bulunması gereken donanımlar ve özellikleri aşağıdaki

belirtildiği gibi olacaktır.

2.1.1.Elektronik Kart okuyucu ve yazıcı birim:

Bu birim Güzelyurt Belediyesi tarafından hazırlanmış elektronik kartı okuyabilme, yazabilme ve bilgileri ana kontrol ünitesinin belleğine, ana kontrol ünitesi belleğindeki bilgileri de elektronik kartın belleğine aktarma işlemleri için kullanılacaktır. Bu birimde kullanılan kart okuyucunun;

En az 10.000 defa kart işlemi yapma kapasitesi olacaktır.

Kontaksız kart kullanılacaktır.

2.1.2.Görüntü Birimi: Bu birim, ana kontrol ünitesi, ölçme birimi, su kesme birimi, elektronik kart gibi birimlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilme özelliklerine sahip olacaktır. Ekranda görüntülenebilen karakter sayısı en az 8 olmalıdır. Kredi bilgileri ekran üzerinde çaplara göre farklı değerler göstermemeli, standart yapıda olmalıdır. Karanlık ortamlarda okunmayı kolaylaştırması için LCD ekranı aydınlatma özelliğine sahip olacaktır. Ekran üzerinde kullanımı kolaylaştırıcı ikonlar olmalıdır. Bu ikonlar belirtilmek istenen duruma göre hepsi birlikte ya da ayrı ayrı yanabilmelidir.

2.1.3.Enerji Birimi: Enerji birimi, ana kontrol ünitesi içinde yer alacaktır. Piller, sıcaklık farkı ve çevresel koşullardan kaynaklanacak olan kapasite kayıpları da göz önünde bulundurularak, su kesme birimini haftada bir kez kapatıp açması durumunda en az 5 yıl dayanacak güce sahip olacaktır.

Ayrıca;

İlk kapasiteleri, yukarıda belirtilen toplam kapasite kullanımları, yedek kapasiteleri belirtilecektir. Piller, elektronik ve mekanik kısımlar, sadece Güzelyurt Belediyesi tarafından yetkilendirilecek elemanlar tarafından değiştirilecektir. Enerji birimi dış müdahalelere karşı korunmuş olacaktır. Kullanılacak enerji birimlerine ait voltaj, akım v.b. karakteristikler belirtilecek, pil karakteristikleri üretici firmalardan alınarak teklife eklenecektir. Pil ünitesinin voltaj seviyesi elektronik devre vasıtasıyla sürekli kontrol edilecektir. Pil seviyesi için iki ayrı kontrol noktası tanımlanacaktır. Birinci kontrol noktasında pil zayıf mesajı verilmeli normal çalışma düzenine devam etmelidir, ikinci kontrol noktasında elektronik kartlı su sayacı su kesme birimini kapatmalı, bilgileri hafızasın kaydetmeli ve pil bitti mesajı vermelidir. Bu bilgiler abone ve bilgi kartlarına da aktarılabilmeli ve merkez durumdan haberdar edilecektir. Pilin yetkililerce değiştirilmesi esnasında mevcut tüm bilgiler korunacaktır.

2.2.YAZILIM

Alınacak her elektronik kartlı su sayacı, kart okuyucu, kart vb. için; gerekli işlemlerin yapılmasında kullanılacak olan yazılım, Güzelyurt Belediyesine ücretsiz olarak sağlanacak ve kurulacaktır.

Yazılım, ana kontrol ünitesi ile ölçme birimi ve su kesme birimi ünitesi arasındaki iletişimi sağlayacak, elektronik kart ile haberleşebilecek nitelikte olmalıdır. Yazılımın bu sayılan işlemleri yapabilmesi için gerekli olan temel bilgiler ve kontroller aşağıda sıralanmış olup, teklif edilen yazılımda başka özellikler var ise detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Kurumumuzda uygulanan abone bilgi yönetim sistemine elektronik kartlı su sayacı modülünün entegrasyonu için sayaca ait DLL vb. yazılım materyalleri kurumumuza teslim edilecektir. Yazılımın Güzelyurt Belediyesi otomasyonuna entegrasyonu esnasında belediyenin talepleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.

İhtiyaç olduğu takdirde yazılım kaynak kodları Güzelyurt Belediyesinin kullandığı programa entegre edilebilmesi için gerekli izinler verilecektir.

2.2.1.Ana kontrol ünitesinde tutulması gereken temel bilgiler; 2.2.1.1. Elektronik kart ile taşınacak bilgiler;

-         Abone no,

-         Abone tipi,

-         Sayaç no,

-         Sayaç çapı,

-         Kredi bilgisi (Kredi),

-         Yedek kredi bilgisi ( Yedek kredi miktarı idarece beklenebilecektir),

-         Toplam tüketim bilgileri,

-         Elektronik kart ile ana kontrol ünitesine en son kredi yüklendiği tarih,

-         Ana kontrol ünitesini besleyen enerji kaynağının durumu,

-         Su kesme birimi + ana kontrol ünitelerini besleyen enerji kaynağının durumu,

-         Su kesme birimi arıza durumu,

•         Kredi bittiği halde, su kesme biriminin herhangi bir sebeple kapanmaması durumunda sayacın eksi krediye geçtiği tarih bilgisi,

•         Sayaçtan geçen kontrolsüz sızıntıları ve anma debisi üzeri tüketimini uyarma bilgisi,

•         Maksimum debi seviyesi,

•         Maksimum debinin geçtiği tarihi,     

 • Dönem, kademe ve tarife bilgileri,
 • Su kesme birimi + ölçme birimi kutusuna müdahale durumlarını göstermelidir.
  • Sayaç ters su akışını algılayabilmeli, ters su akışı durumunda ekranda uyarı mesajı vererek sayaç vanasını kapatmalıdır.
  • Programda, Abone Adı/ Soyadı, Abone No, Sayaç No, Adres Bilgileri vb. kullanılarak arama/ bilgi sorma yapılabilmelidir.

Yetki kartı  işlemleri:  Bu işlemler kaydedilerek gerektiğinde Güzelyurt Belediyesi tarafından kontrol edilmesi mümkün hale getirilecektir.

 • Sarf bilgisi,
  • Arıza durumları ve tarihi, dönem gün sayısı (dönemin kaçıncı gününde olunduğu) ve kademe bilgisi,
  • Müdahale tarihleri gibi bilgiler ikinci bir bellek tarafından kayıt altına alınacak ve özel bir kart ile gerektiğinde okunarak görülebilecektir.
  • 10 yıl boyunca 10 (on) günde bir (ayın 1., 10. ve 20.inci günlerinde) sayaçta bulunan kredi, kat sayı, dönem ve dönem gün sayısı, saat bilgileri, kademe tarife bilgileri, arıza durumları, tarih, müdahale tarihleri gibi bilgiler ikinci bir bellek tarafından kayıt altına alınacak ve özel bir kart ile gerektiğinde okunarak görülebilecektir.
 • Su kesme birimi ile ilgili mesaj ve bilgiler ("Servis" gibi)

2.2.1.2.Sistemin çalışmasını kontrol eden bilgiler;

 • Alarm kontrol bilgisi (görüntülü alarm),
 • Su kesme birimi arızası,
 • Enerji seviyesinin kritik düzeye düşmesi,
 • Kredinin bitmesi,
 • Tarih bilgisi,

Belirli zaman aralıklarında su kesme birimi, ana kontrol ünitesi, Pulse okuyuculu ölçme birimi ve bu birimlerin içinde bulunduğu kutu, ana kontrol ünitesi tarafından sinyal gönderilerek arıza durumları kontrol edilecek ve bilgiler ekrana yansıtılarak arıza mesajı aboneye ulaştırılacaktır.

Kapatma süresi: Abonelerin isteği üzerine (seyahat, taşıma vs. gibi nedenlerle) uzun bir müddet su kullanmamaları durumunda sayacın belirlenen tarih aralığında su kesme biriminin kapatılması süresidir. Güzelyurt Belediyesi'nde abone kartlarına tanımlanan "kapatma süresi" müddetince elektronik kartlı su sayacı, su kesme birimini kapatmalı, ilk seferinde abone kartıyla, 2. Seferinde ise ancak yetki kartıyla açılabilmelidir. Abone tarafından geçici olarak kapama yapıldığında sayacın LCD ekranında "GEÇİCİ KAPATILMIŞTIR:" (veya benzer ifade) mesajı yazılacaktır.

Debi Aşımı: Sayaçtan herhangi bir sebeple Güzelyurt Belediyesi tarafından belirlenecek anma debisinden fazla su geçerse ana kontrol ünitesi bu durumu tespit ederek su kesme birimini kapatacaktır. Kapanan su abone kartı ile açılabilmelidir. Bu durum abone kartı vasıtası ile sisteme taşınacaktır.

2.2.2.Ana kontrol ünitesinde yapılması gereken kontroller devam eden bölümlerde açıklanmıştır. Teklif edilecek olan sistemde bu kontrollerin dışında farklı kontroller var ise detaylı olarak açıklanmalıdır.

2.2.2.1 -Avans kredinin kullanılması; Üretim esasında ana kontrol ünitesine yüklenen kredidir. Bu kredi aboneye ilk takıldığı esnada abone kartı veya yetki kartı ile açma yapılabilecek durumda olmalıdır. Tüketilen avans kredisi abone tarafından alınan krediden düşülecektir.

2.2.2.2. Ölçme, biriminden gelen tüketim bilgisinin var olan kredi miktarından düşürülmesi

-Elektronik kartlı su savacından geren birim su miktarı ana kontrol ünitesi tarafından ve Kayıtlı bulunan kredi miktarından düşürülmelidir. Sayacın kredisi bitip su kesme birimi kapandığında, abone kartında kalan yedek krediyi kullanmak suretiyle kapanan su kesme birimi tekrar açılmalıdır. Kredi bittiği halde, su kesme biriminin herhangi bir sebeple kapanmaması durumunda sayacın eksi (-) krediye geçtiği tarih bilgisi kaydedilmeli ve bu bilgi ayrıca LCD ekran üzerinde aboneye "KREDİNİZ BİTTİ BORCA GEÇTİNİZ!...", (veya benzer ifade) şeklinde ikaz vermelidir. Güzelyurt Belediyesi tarafından sonradan belirlenecek kritik su seviyesine (m3 cinsinden) geldiğinde LCD ekran üzerinde aboneye "KREDİNİZ AZ!..." (veya benzer ifade) şeklinde ikaz vermelidir Elektronik kartlı su sayacı sarfiyat hesaplaması için oluşturulacak programlar KADEMELİ su atık su tarifelerine uygun alt yapıda olmalıdır.

2.2.2.3.Enerji biriminin kontrolü;

Pil ünitelerinin voltaj seviyesi sürekli kontrol edilmeli ve herhangi bir şekilde başlangıç voltajının en fazla üçte ikisine düştüğü tespit edildiğinde, görüntülü uyarı verilmelidir. Görüntülü uyarı pil değişimine kadar devam edecektir. Pilin, sistemin çalışması için yeterli voltaj üretemediği anlaşıldığı anda elektronik kartlı su sayacının vanası kapatılmalıdır. İki pil ünitesi kullanılması durumunda iki batarya birbirini yedeklemeli ve cihaz ayrı ayrı pil seviyelerini kontrol etmelidir. Her ikisi de kritik gerilim değerinin altına indiğinde uyarı mekanizması devreye girmeli ve yukarıdaki işlemler yapılmalıdır. Pilin yetkililerce değiştirilmesi esnasında mevcut tüm bilgilerin korunması sağlanmalıdır. Pil seviyesi ile ilgili bilgi abone kartıyla idareye (satış birimlerine) taşınarak idarenin pil değişimi gereken elektronik kartlı su sayaçlarından haberdar edilmesi sağlanmalıdır.

2.2.2.4.Elektronik olarak elektronik kartlı su sayacının vanası kapalı görüldüğü halde mekanik olarak vananın tam kapanmaması durumunda, suyun geçip geçmediğinin kontrolü;

Sayaçta kredi bittiği halde, vana arıza yapıp kapanamazsa, ölçme birimi saymaya devam etmeli, kullanılan su miktarı borç olarak kaydedilmeli ve elektronik kartlı su sayacına kredi yüklenince, bu borç o krediden düşülmelidir. Bu durumda vana arızalı alarmı görüntülü olarak verilmeli ve elektronik karta da yazılarak bu arızdan Güzelyurt Belediyesinin haberdar edilmesi sağlanmalıdır.

2.2.2.5.Ana kutunun açılıp açılmadığının kontrolü;

Elektronik kartlı su sayacının içinde bulunduğu kutuya Güzelyurt Belediyesi yetkili elemanları dışında herhangi bir müdahale olursa ana kontrol ünitesi bu müdahale tarihini kaydedecek ve elektronik karta bu durumu aktararak Güzelyurt Belediyesini durumdan haberdar edecektir. Elektronik kartlı su sayacı da vanayı kapatarak müdahale durumuna geçecek ve Güzelyurt Belediyesi yetkilisinin bu durumu kaldırmasına kadar da açmayacaktır. Elektronik kartlı su sayacı yerinden söküldüğü takdirde ana kontrol ünitesi su kesme vanasını kapatmalı ve bu müdahale durumunu kaydetmelidir.

2.2.2.6. Elektronik kart ile iletişim;

Ana kontrol ünitesi, üzerinde var olan kart okuyucu aracılığıyla, elektronik karta bilgi transfer edecek ve kart üzerinde kayıtlı bulunan bilgileri kendi belleğine alacaktır. 

Ana kontrol ünitesinin elektronik karttan okuyacağı bilgiler;

•         Abone no, Abone tipi,

•         Sayaç no, sayaç çapı,

•         Kredi bilgisi (kredi olarak),

•         Yedek Kredi bilgisi,

•         Dönem, kademe ve tarife bilgileri,

•         Kapatma süresi,

Ana Kontrol Ünitesinin Elektronik karta yazacağı bilgiler;

-         Borç bilgisi (kredi olarak)

-         Elektronik kart ile ana kontrol ünitesine en son kredi yüklendiği tarih,

-         En son 24 aylık tüketimin aylık bazda, m3 olarak, diğerleri,

-         Her ayın sonuncu günündeki m3 bilgisi ilgili ayın tüketim bilgisi olarak saklanması gerekir.

-         Toplam tüketilen suyun m3 olarak değerleri,

-         Ana Kontrol Ünitesi ile su kesme birimi + ölçme birimi ünitelerini besleyen enerji kaynağının durumu,

Su kesme birimi arıza durumu,

-         Elektronik kartlı su sayacı kutusu durumu;

-         Enerji seviyesi Bilgisi (Voltaj Seviyesi),

-         Su kesme biriminin en son kapandığı tarih,

-         Su kesme biriminin en son açıldığı tarih,

-         Sayaca müdahale durumu,

-         Su kesme birimi ile ilgili mesaj ve bilgiler ("Servis" gibi) Maksimum debi seviyesi,

Maksimum debinin geçtiği tarih,

Yetki kartı kod, zaman ve işlem bilgileri (Ana Kontrol Ünitesi yetki kartı bilgilerini

abone kartına kaydettikten sonra silebilecektir.)

Sarf bilgisi: Abone kredisini satın alıp bu krediyi elektronik kartlı su sayacına yükleyecektir. Bu yükleme anında abonenin daha önceki sarf bilgilerini otomatik olarak elektronik kartına yükleyecektir. Bu işlemden abonenin bilgisi olmayacak ve bu bilgiler abonenin kredi almaya gelmesi halinde merkezi sisteme otomatik olarak aktarılacaktır.

2.2.2.7.          Hatalı kart kontrolü;

Ana kontrol ünitesi, takılan her türlü yabancı kartı tespit edecek. Kendi belleğindeki kimlik bilgilerini karşılaştıracak ve bilgiler uyuşmaz ise hiçbir işlem yapmayacaktır. Aynı cihaz için ikinci bir abone kartı yapılması durumunda elektronik kartlı su sayacı önceki abone kartına geçersiz olmasını sağlayacaktır. Bu kart tekrar sayaca takıldığı takdirde elektronik kartlı su sayacı işlem yapmamalıdır.

2.2.2.8.          Ana kontrol ünitesi, gerektiğinde veya istenilen herhangi bir zamanda, takılan elektronik kart yardımı ile ilgili bilgileri görünt^eyecektir. Görüntülenecek olan bilgiler takılan elektronik kartın türüne göre değişebilir. Yetki kartıyla veya abone kartıyla görüntülenecek bilgiler gibi.

2.2.2.9.          Elektronik kartın türüne göre işlem yapabilme özelliği; elektronik kart türleri bu şartnamenin ELEKTRONİK KART bölümünde anlatılmıştır. Ana kontrol Ünitesi, takılan elektronik kartın türüne göre işlem yapacaktır. Elektronik kart türü ve yapılacak işlemler aşağıdaki gibi olacaktır. Bunların dışında kart türleri ve işlevleri var ise, teklifte detaylı olarak anlatılacaktır.

Abone Kartının Yapacağı İşler:

-         Kartın Tanımı,

-         Bilgi Aktarma,

-         Bilgi alma,     

-         Yedek kredi miktarı saklama,

-         Var olan kredi miktarını görüntüleme,

-         Enerji kaynaklarının durumunu görüntüleme,

-         Kredi bitmesi sonucunda kapanmış olan su kesme birimini yeni kredi yükleyerek açma, toplam tüketilen suyun m3 olarak değerleri,

-         En son 24 aylık tüketimin aylık bazda m3 olarak, değerlerini merkeze taşıma,

-         Elektronik kartlı su sayacı kapatma tarihinin kaydedilmesi suretiyle (Güzelyurt Belediyesi'nce) sayacı kapatma ve tekrar açma,

-         Pil seviyesi bilgisini merkeze taşıma,

-         Yetki kartı bilgilerini merkeze taşıma (Hangi kodlu yetki kartının ne zaman, ne yaptığı).

 Yetki Kartının yapacağı işler:

•         Ana    Kontrol    Ünitesi    üzerinde    tutulması    gereken    tüm    bilgilerin görüntülenebilmesi, kaydedilmesi ve merkeze taşınması,

•         Sistemin çalışmasını kontrol eden tüm bilgilerin görüntülenebilmesi,

•         Su kesme birimi arıza durumu, su kesme birimi - ölçme sistemi kutusu durumunu kontrol etme.

•         Elektronik kartlı su sayıcı numarası ve çapını görüntüleme.

•         Sayacın müdahale durumundan normale çevrilmesi,

2.3.FÎZİKSEL ORTAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

2.3.1. Elektronik kartlı su sayacı aşağıda belirtilen çevre koşullarında sorunsuz olarak çalışabilecektir. Nem: %20 ile %80 aralığında çalışmalıdır. Su geçilmeyecek şekilde izolasyonlu olacaktır.

Elektromanyetik ortamlardan etkilenmeyecek bir yapıda olacaktır.

Elektrostatik boşalmaya karşı korunmalı olacaktır.

2.3.2.Elektronik kartlı su sayacı ana kontrol ünitesi + 50° ile 15° arasındaki ortam sıcaklıklarında hasar görmeyecek ve normal koşullarda çalışmaya devam edecektir.

2.3.3.Sayacın elektronik fonksiyonları dışından müdahalelerle (manyetizma v.s.) kesintiye uğratılmamalıdır. Böyle bir durumda sayaç vanasını kapatmalıdır. Bu konuda yapılacak testler ve alınacak önlemler belirtilmelidir.

3. SİSTEMDE KULLANILACAK KUTULAR

3.1.Sistemde bulunan kutular, dış müdahalelere kapalı ve korunmuş olacak, sadece Güzelyurt Belediyesi görevlisi tarafından açılabilecektir. Güzelyurt Belediyesi görevlisi dışında kutuya herhangi bir müdahale olur ise kutu içine yerleştirilecek bir algılayıcı aracılığı ile bu işlem ana kontrol ünitesine bilgi olarak gönderilmeli ve ana kontrol ünitesi tarafından bu bilgi hem alarm olarak abone kartına yazılmalı ve hem de ekranda sürekli gösterilmelidir.

3.2.Ölçme birimi gösterge kutusu olabildiğince hafif, sağlam ve dayanıklı malzemeden yapılmış oluşacak ve manyetizmaya karşı koruma sağlayacaktır. Güzelyurt Belediyesi elemanlarınca, ölçme birimi göstergesi, kutu açılmadan görülebilmelidir. Ayrıca kutu üzerindeki sıvı kristal gösterge (LCD) ikinci bir muhafaza camı (dayanıklı ve kırılmaz) ile korunmuş olacaktır.

3.3.Ölçme birimi gösterge kutusu ve elektronik devre, donma, su, buhar, toz gibi her çeşit dış etkene karşı muhafazalı olarak imal edilmiş olacaktır. Elektronik kartlı su sayacının elektronik ve elektromekanik üniteleri su ile temas olan ünitelerden tamamen izole edilecektir. Donma veya su, buhar, şok ve darbeler gibi fiziksel etkenlerden elektronik kısımların etkilenmemesi sağlanacaktır.

3.4.Kutu üzerinde Güzelyurt Belediyesi ve firmaya ait etiket yer alacaktır.

3.5.Kutunun açılması ve rakorlardan sökülmesi durumunu tespit için mıknatıs - switch ikilisi sistemi (veya dışarıdan yapılacak manyetik müdahalelerden etkilenecek bir sistem) kullanılması halinde, bu sistem manyetik müdahalelere karşı kaplanmak suretiyle korunacaktır.

3.6.îzolasyonda cam elyafı vb. gibi kanserojen maddeler içeren materyallerden kaçınılacaktır. İzolasyon için kullanılacak malzemeler teklifte tanımlanacaktır.

3.7.Elektronik kartlı su sayacı kutusunda mühür olmalıdır.

3.8.Ambalaj:

Firma tarafından idareye teslim edilecek olan sayaçların seri numaraları belirgin ve okunaklı olacaktır. Dış ambalaj ise sayacı komple dış etkilerden muhafaza edecek şekilde yapılacaktır.

4.SU KESME BİRİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Elektronik kartlı su sayacının içerisinde kullanılacak olan küresel su kesme vanası TSE standart özelliklerini taşıyacaktır. Bu su kesme birimi elektronik devre tarafından kontrollü olarak açılıp kapanabilme özelliklerine sahip olacaktır. Kapama ve açma işlemi için gerekli talimatı ana kontrol ünitesinden alacak biçimde hazırlanmış olacaktır. Ana kontrol ünitesine kötü niyetli bir müdahalede kendi kendini kapatacak bir yapıda olacaktır. Su kesme biriminde kullanılacak metal malzemeler paslanmaz özellikte olacaktır. Kullanım esnasında paslanmaların ortaya çıkması durumunda bu ürünler (elektronik kartlı su sayacı bütün olarak) her aşamada (garanti süresi içinde içi veya dışı) yüklenici tarafından değiştirilecektir.

5.ELEKTRONİK KARTLI SU ÖLÇME SİSTEMİNDE KULLANILACAK MEKANİK SU SAYACI

Soğuk su sayacı, su şebekelerinde geçen suyun hacmini tespite yarayan ölçü aletidir. Şartnamenin bu maddesinde elektronik kartlı su ölçme sisteminde kullanılacak mekanik su sayacı deyimi yerine sadece "SAYAÇ" deyimi kullanılacaktır.

5.1.TEKNİK ÖZELLİKLER

5.1.1.Malzeme

Sayaçlar, sayacın kullanma maksadına uygun özelliklerdeki malzemeden yapılmalıdır. Sayaçların yapımında kullanılan malzemeler iç ve dış korozyonlara, suyun fiziki ve kimyevi tesirlerine dayanıklı olmalı, suyun tadını, rengini ve kokusunu bozmamalı, suyun sağlığa zararlı bir vasıf kazanmasına sebep olmamalı ve gerekiyorsa uygun bir yüzey işlemi ile korunmalıdır. İçinden geçen su sıcaklığının 0 °C den 30 °C'ye kadar değişmeleri halinde su, sayacın yapımında kullanılan malzemelere olumsuz bir etki yapmamalıdır. Malzeme için, TS EN 14154 Su Sayaçları Standardı ile OIML R49 regülasyonu ve 2004/22/AT (EC) Annex (Ek) MI-001 Ölçü aletleri yönetmeliği Ek-1 Su Sayaçları (Measuring Instrument Direktive)'e uygun olarak onaylanmış bir kuruluştan alınmış (EC Type Examination Certifıcate) AT Tip Onay Belgesi ve bu standartlar ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir. Ayrıca sayaçlarda kullanılan tüm malzemelerin yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalıdır. Çatlak, oyuk, karıncalanma vb. kusurlar bulunmamalıdır.

5.1.2.Sayaçların Çalışması

Sayaçlar tek huzmeli veya çok huzmeli, kuru tip olmalı ve hız esasına göre çalışmalıdır. Normal kullanma şartlarında, yani sayaçtan sürekli yahut aralıklı su geçmesi hallerinde müsaade edilebilen en büyük hata değerlerini geçmeksizin sayaç anma debisinde düzgün çalışabilmelidir. Normal çalışma şartlarında, TS EN 14154 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümlerin istediklerini yerine getirebilmelidir.

5.1.3.Soğuk Su Sayacı

Sayaçlar, TS EN 14154 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümlerde istenen özellikleri kapsayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

5.1.4.Anma Debisi

Sayaçların Anma Debisi için, TS EN 14154 Su Sayaçları Standardı ile OIML R49 regülasyonu ve 2004/22/AT (EC) Annex (Ek) MI-001 Ölçü aletleri yönetmeliği Ek-1 Su Sayaçları (Measuring Instrument Direktive) direktifındeki hükümler geçerli olacaktır.

Buna göre;

5.1.5.  Anma Çapı;

Anma çapı 0 20 mm, sayaç çıkışı 3A inch

Anma çapı 0 25 mm, sayaç çıkışı 1 inch olacaktır.

5.1.6.  Sayaç Boyu (L)

Sayaçların boyu için, TS EN 14154 Su Sayaçları Standardı ile OIML R49 regülasyonu ve 2004/22/AT(EC) Annex(EK) MI-001 Ölçü aletleri yönetmeliği Ek-1 Su Sayaçları (Measuring Instrument Direktive) direktifındeki hükümler geçerli olacaktır. İstenilen sayaç boyu (160-200 mm) olacaktır. (Elektronik vana ile birlikte)

5.1.7.  İşletme Basıncı

Elektronik kartlı su sayaçları 16 atm çalışma basıncına dayanaklı olmalıdır.

5.1.8.  Basınç Kaybı

Sayaçlarda TS EN 14154 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğine göre Tanımlı çalışma koşulları aralığında en yüksek basınç kaybı 63 kPa (0.63bar)'ı geçmemelidir.

5.1.9.  Sağlamlık ve Sızdırmazlık

TS EN 14154 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümlere uygun sonuçlar vermelidir.

5.1.10.           Sayma Tertibatı       

Sayma tertibatı basit, güvenilir ve kolay bir okuma sağlamalı, kolay montaj ve demontaj edilebilmelidir. Sayacın mühürlerine müdahale edilmeden yerinden sökülmemelidir. Sayacın sayma mekanizmasında minimum dört adet m3 değeri gösteren tamburlar bulunmalıdır.

5.1.11.           Gövde (Alt Gövde)

Dış etkilere karlı gerekli direnci gösterecek şekilde dayanıklı malzemeden yapılacaktır. Yüzey düz ve pürüzsüz olmalı, çatlak, oyuk, çizik, karıncalanma v.b. gibi kusurlar olmamalıdır.

5.1.12.           Baş (Üst Gövde)

Gövde ile bütünlük arz etmeli ve dış etkilere karşı sayacın sayma tertibatının daha iyi korumasını sağlayacak uygun malzemeden yapılmış, yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalı oyuk, çatlak, karıncalanma, çizik ve benzeri kusurlar bulunmamalıdır.

5.1.13.           Koruma ve Okuma Penceresi

Koruma ve okuma penceresi, sayaç numaratörüne dışarıdan müdahale edilmesini önleyecek şekilde olmalıdır. Çevresel şartlardan dolayı sayacın içerisine dışarıdan su girip, koruma ve okuma penceresinin buharlanmasını önleyici tedbirler alınacaktır.

5.1.14.           Ayar Tertibatı

Sayaçlarda, okunan hacim ile sayaçtan geçen hakiki hacim arasındaki farkı düzeltmeyi mümkün kılan bir ayar tertibatı olacaktır. Elektronik kartlı Su Sayaçlarının teknik özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Uluslararası,

Avrupa Birliği ve Türk Standartları hükümleri geçerli olacaktır.

Sayaçlarda TS EN 14154 Su Sayaçları Standardı ile OIML R49 regülasyonu ve 2004/22/AT(EC)  Annex  (Ek)  MI-001   Ölçü  aletleri  yönetmenliği  Ek-1   Su  Sayaçları  (Measuring Instrument   Direktive)   Direktifindeki   hükümler   ve   Kuzey   Kıbrıs   Türk   Cumhuriyeti

"Meteoroloji (Ölçü ve Ölçü Aletleri) Yasasındaki kurallar ve hükümler geçerli olacaktır.

5.2. ÖZEL ŞARTLAR

5.2.1.  Teklif veren firmalar ihaleye, şartnameye uygun, ihalede talep edilen her çap için 1 adet numune Elektronik kartlı su sayacı(elektronik kartla birlikte) ve 1 adet kart okuyucu getireceklerdir. Numune sayaç ve kart okuyucu, malzeme, imalat ve toplam kalite açısından, bütün özellikleri ile satın alınacak sayaçlar ve kart okuyucular için referans ve örnek kabul edilir. Alınacak sayaçlar ve kart okuyucular numune sayaç ve kart okuyucu özelliklerini sağlamalıdır.

5.2.2.  E.K. Sayaçlar soğuk hava koşullarına dayanıklı olmalıdır.

5.2.3.  Sayaçlar kolay montaj ve demontaj edilebilir, açılabilir ve tamiri yapılabilir parçaları kolayca yenisi ile değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

5.2.4.  Kurumumuzca toplu olarak satın alınacak sayaçların seri numaraları, aralıksız olarak her birini takip etmeli, rahat okunabilir ve kalıcı olmalıdır.

5.2.5.  Şartnamemizde bulunan maddeler dışında sayacın ömrünü uzatan veya doğruluk ve hassasiyet deneylerini olumlu yönde etkileyen imalat ve yenilikler varsa tercih aşamasında göz önünde bulunduracaktır.

5.2.6.  TS EN 14154 Su Sayaçları Standardı ile OIML R49 regülasyonu ve 2004/22/AT (EC) Annex (Ek) MI-001 Ölçü aletleri yönetmeliği Ek-1 Su Sayaçları (Measuring Instrument Direktive) direktifındeki hükümler geçerli olacak ve Q3/Q1=160 olacaktır. ■

5.2.7.  Sayaç ile birlikte bağlantı elemanı istenecektedir. (Rakorlu Olacaktır.)

5.2.8.  Sayaçlar Çekvalfli olacaktır.

5.2.9.  Sayaçlar kontrolün göstereceği yere teslim edilecek, sayaçların nakliyesi, yükleme ve boşaltılması firmaya ait olacaktır.

5.2.10. Sayacın camına dıştan gelebilecek (su, toz, talaş gibi) maddelerin girmesini engelleyen contalı veya vakumlu düzenek olacaktır.

5.2.11. Sayaçlar kontaksız olacaktır.

6. ELEKTRONİK KART:

6.1.     Bu sistemde kullanılacak olan elektronik kartlar Güzelyurt Belediyesi ile abone arasında bir iletişim aracı olarak kullanılacaktır. Abone, istediği kadar su miktarını, Güzelyurt Belediyesi satış noktalarından elektronik kart aracılığı ile alacak ve aboneliğinde takılı ana kontrol ünitesine yükleyecektir. Elektronik kart, aynı şekilde, abonenin ana kontrol ünitesindeki bilgileri satış noktasındaki bilgisayara taşıyacaktır.

6.2.     Kartların seri numarası sonradan değiştirilememelidir. Bu kartların mikroişlemci taşıması ise tercih sebebidir. Elektronik kartın üzerinde bulunması gereken bilgiler devam eden bölümlerde anlatılmıştır.

6.3.     Elektronik Kartın Özellikleri:

6.3.1.  Güzelyurt Belediyesi için özel şifreli olması özelliği;

Bu sistem için önerilen kartlar sadece Güzelyurt Belediyesi için ve bu sistemde kullanılabilmeli, başka yerlerde kullanımı elektronik kontrollü olarak engellenmelidir. ISO 14443 özelliklerine uygun yapıda olmalıdır.

6.3.2.  Okunabilme ve yazılabilme özelliği;

Güzelyurt Belediyesi satış noktalarındaki kişisel bilgisayarlardan bu kartlar üzerine gerekli bilgiler yazılabilmeli ve üzerindeki bilgiler okunabilmelidir.

6.3.3.  Bilgi koruma ve saklama özelliği;

Elektronik kart en az 10 (on) yıl üzerindeki bilgiyi korumalı ve saklamalıdır.

6.3.4.  Kart tamamlanabilme özelliği;

Güzelyurt Belediyesi, yapacağı yeni abonelik veya diğer işlemlerde, kendi kullanımı için olan kartları satış noktalarındaki bilgisayar programları aracılığı ile tanımlayabilmelidir. Alınacak olan kartlara ait bütün kart tanımlama işlemleri yalnızca Güzelyurt Belediyesi yetkili birimlerince yapılabilmelidir.

6.3.5.  Okuma/ Yazma sınırı;

Her bir kart en az 10.000 (on bin) kez okunup yazılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

6.3.6.  Kopyası çıkarılmama özelliği;

Elektronik kartın elektronik olarak hiçbir surette kopyasının yapılamayacağı hususu üretici ve satıcı firma tarafından garanti edilmelidir.

6.3.7.  Karta okuma-yazma güvenliği;

Kartlarda kullanılan PIN kodlarının uzunluklarının kaç bit olduğu belirtilecektir. Kartlara okuma-yazma ve silme işlemleri için şifreler kullanılmalıdır.

6.3.8.  Kullanılacak kart türleri ve işlevleri;

Bu bölümde anlatılan kart türleri dışında farklı işlevlerde bulunabilecek kart türleri Güzelyurt Belediyesi tarafından tanımlanabilmelidir. Firmalar tekliflerinde Güzelyurt Belediyesi'nin istedikleri dışında kalan kendi kart türlerinin tümünü belirteceklerdir. Ayrıca firmalar burada anlatılan kartların işlevleri nasıl gerçekleştireceklerini açıklamalıdırlar.

6.3.8.1.          Abone Kartı:

Bu kart doğrudan aboneye tanımlanacak ve abonenin kendisine verilecektir. Abone Güzelyurt Belediyesi ile olan iletişimini bu kart aracılığı ile yapacaktır. Aşağıdaki, yetki kartı, iade kartı, kapatma işlemleri abone kartı üzerinde işlem yapılabilmelidir.

6.3.8.2.          Yetki Kartı:

Güzelyurt Belediyesi, elektronik kartlı su sayacı sistemi ile su kullanan abonelerin bu sistem ile ilgili arıza, kontrol, yeni sistem bağlantısı yapmak gibi işlemlerde kullanılmak üzere özel yetkilerle donatılmış yetki kartları tanımlama hakkına sahip olacaktır. Bu kartlar, satış noktalarındaki bilgisayarlar üzerinde bulunan ve ayrı bir şifre ile girilmesi mümkün olabilen bir program aracılığı ile yapılacaktır. Yetki kartlarının oluşturulması sırasında bu kartlara kodlar verilerek, bu kodlar yardımıyla ana kontrol ünitelerinden hangi kodlu yetkilinin işlem yaptığı görülebilecek şekilde, program oluşturulacaktır. Yetki kartları tüm Ana Kontrol ünitelerinde geçerli olacaktır. Yetki kartları kullanımı sırasında yapılan işler ve güvenliğin sağlanması amacı ile yetki kartı kullanımı Güzelyurt Belediyesi tarafından izlenebilmelidir.

6.3.8.3.          İade Kartı:

Abone herhangi bir nedenle aboneliğini kapattırmak istediğinde ya da elektronik kartlı su sayacındaki kredinin tespit edilmesi ve geri iadesinin yapılması gerektiği durumlarda; iade kartı kullanılarak kalan kredi bu karta geri yüklenmeli ve kredi merkeze getirilerek geri ödenmesi sağlanmalıdır. Borçlu sayacın borcu da iade kartı ile merkeze taşınmak suretiyle satış birimlerinden tahsil edilebilmelidir. Bu karta ait kapatma işlemleri abone kartı üzerinden yapılabilmelidir.

6.3.8.4.          Kapatma Kartı:

Güzelyurt Belediyesi yetkililerince kullanılabilecek ve bütün elektronik kartlı su sayaçlarını kapatma yetkisine sahip olacaktır. Kapatma kartıyla kapatılan elektronik kartlı su sayaçları sadece açma kartı ile açılabilmelidir. Bu karta ait açma ve kapatma işlemleri abone kartı veya yetki kartı üzerinden yapılabilmelidir.

6.3.8.5.          Açma Kartı:

Tüm açma işlemleri abone kartı ve yetki kartı üzerinden yapılabilmelidir.

6.3.8.6.          Reset Kartı:

Ana kontrol ünitesi işlemcisinin mevcut bilgilerini sıfırlama kartıdır.

 6.3.8.7. Zaman Kartı:         

Ana Kontrol Ünitelerinin zaman ayarlamasını yapmaya yarar.

6.4.     Elektronik Kartın Fiziksel Özellikleri:

Farklı işlevleri olan elektronik kartlar farklı renklerde olacaktır. +50   ile   -10   dereceler   arasındaki   sıcaklıktan   etkilenmeyecektir.   Islaklık   ve   nemden etkilenmemeli.

 6.5.     . Firma Güzelyurt Belediyesi'nce belirlenecek yere/yerlere ihalede talep edilen kart okuyucuyu/okuyucuları çalışır ve tam işlevsel biçimde kurmakla yükümlüdür. Firma bu iş istasyonlarında kullanılacak işletim sistemlerine ait lisansları Güzelyurt Belediyesi'ne verecektir. Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemleri üzerinden ve Windows'un yeni versiyonları veya Linux türevlerinde de kart okuma ve yazma işlemleri yapılabilmelidir. Kart okuyucunun her işletim sistemine göre driverları olmalıdır. Kart okuyucular Güzelyurt Belediyesi'nin isteği doğrultusunda external (harici) veya internal (dahili) olarak verilerek, bilgisayar ya da masaya sabitlenebilecek tüm aparatları ile birlikte verilecektir.

6.6.     Yangın modu:

Elektronik kartlı Su Sayaçları, takılı bulundukları abonelerde, çıkması muhtemel yangın durumlarında su akışının sürekliliğini bozmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla Elektronik Kartlı Su Sayacı üzerinde uygun bir yere "yangın düğmesi veya butonu" yerleştirilmeli ve yangın esnasında kredi bittiği takdirde, bu düğme veya buton vasıtasıyla Su vanasının açılması sağlanabilmelidir. Kullanılacak olan suyun süresi Güzelyurt Belediyesi tarafından belirlenecek abone kartlarına aktarılabilecektir. Bu süre zarfında bütün Su kesme birimi kapatma nedenleri ve bu nedenlere bağlı Su kesme vanasının fonksiyonları işlevsiz hale gelecektir. Süre bitimindeyse Elektronik Kartlı Su Sayacı Su kesme vanasını kapatarak su akışına son verecektir.

Yangın durumunda sayacın kredisinin bitmesi beklenemez. Bu nedenle herhangi bir anda (Elektronik Kartlı Su Sayacı üzerinde kredi olsa da olmasa da) düğmeye veya butona basılması durumunda Elektronik Kartlı Su Sayacı, kredi bitiminden itibaren ilgili süre boyunca koşulsuz olarak su akışına izin vermelidir. Kullanılan su abonenin sayacına borç olarak kayıt edilmelidir.

Yangın Düğmesi veya butonu sayacın görünen bir yerinde olmalıdır.

6.7.     KART OKUYUCU ÖZELLİKLERİ:

•         Bütün İSO 14443 standardını destekleyen kartları okuyup yazabilmelidir.

•         En az 10.000 okuma-yazma işlemini desteklemeli ve garanti etmelidir.

•         Kart okuyucular ilave bir aparata gerek duymaksızın bilgisayara bağlanabilmelidir.

•         Kart okuyucu ile birlikte karta yazmak veya okumak için gerekli tüm program parçaları (32-64 bit DLL. Java Class vb. ) detaylı bir şekilde dökümante edilmiş olarak kaynak kodlarıyla birlikte Güzelyurt Belediyesi'ne verilmeli, bu programlar Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 ile problemsiz çalışır halde olmalıdır. Güzelyurt Belediyesi tarafından istendiğinde bu programlarda Windows'un yeni versiyonları veya Linux türevlerinde çalışabilmesi için gerekli değişiklikler bedelsiz firma tarafından yapılmalıdır.

7. STANDARTLAR:

İhale konusu "Elektronik Kartlı Su Sayaçları" bu şartnamedeki diğer maddelerde belirtilen Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinde aranan standartlara ek olarak aşağıdaki Yönetmelik ve Standartları karşılamak zorundadır.

a)        2004/22/EC Annex MI-001 Ölçü Aletleri Yönetmeliği EK-1 Su Sayaçları (Measuring Instrument Directive)'e uygun olarak onaylanmış bir kuruluştan alınmış (EC Type Examination Certificate) AT Tip onay belgesi.

b)       TS EN 14154 Su Sayaçları Standartı ile OIML R49 Su Sayaçları Regülasyonuna uygunluk deklerasyonu.

c)        ISO 9001 2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi, ISO 14001 2004 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi, ISO 18001 2007 OHSAS îş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi.

d)       ISO/IEC 17025 2005, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına göre isteklinin ürettiği, elektronik kartlı su sayaçlarının testlerinde kullandığı laboratuar için TÜRKAK ve/veya Avrupa Birliği Akreditasyon Kurumuna üye bir Akreditasyon kuruluşu tarafından verilmiş "Laboratuvar Yeterlilik Belgesi".

e)        Bu sistemde kullanılacak elektronik kartların ISO 14443 Standardına uygun, kontaksız yapıda olduğuna dair deklerasyon.

f)        Teklif edilen sayaçlara ait IP68 Belgesi

g)       Teklif edilen sayaçların 'İçme Suyunda Kullanmaya Uygunluk Belgesi'.

8.        GARANTİ

İhale konusu elektronik kartlı su sayaçlarının,   şebekeye takıldığı tarihten başlamak üzere garanti süresi en az 3 (üç) yıl olacaktır. Abone tarafından kullanılacak Smart kartlar aboneye teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl garantili olacaktır. Kart okuyucular, üreticisi veya temsilcisi olan firma tarafından desteklemek üzere firmaca kurulumu yapılacağı tarihten başlayarak en az 3 (üç) yıl parçalı, ücretsiz bakım garantili olmalıdır. Firmalar ihalede adı geçen tüm mallar için garanti süresi ile birlikte, 10 yıl süreli parça temini konusunda taahhüt vereceklerdir.

9.        BAKIM VE ONARIM

Alınacak olan tüm mal ve hizmetlerde meydana gelecek hata ve arızalar garanti kapsamı ve süresi içerisinde ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından giderilecektir. Garanti süresi içinde bütün ürünlere ait bakım onarım hizmetleri ve bununla ilgili tüm giderler (parça, nakliye v.s.) yüklenici firmaya aittir.

10.      EĞİTİM

Firma, Güzelyurt Belediyesi bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerine her çeşit danışmanlık hizmetini verecek, gerekli personel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak yapacaktır.

Firma, teklif ettiği elektronik kartlı su sayaçlarının kullanımında gerekli işlemlerin yapılması için kullanılacak olan sistemler ve yazılımlarıyla ilgili olarak Güzelyurt Belediyesi tarafından belirlenecek olan elemanlara kendi tesislerinde veya Güzelyurt Belediyesi 'nde ücretsiz olarak eğitim verecektir.

Eğitimlerin başlıca konuları;

Sistem kullanımı (Abone) eğitimi, satış terminali kullanımı eğitimi,

Güzelyurt Belediyesi teknik servis elemanları eğitimi (Bakım-Onanm Eğitimi)

Tüm sistemi yönlendirecek olan teknik personelin eğitimi. Firmanın Güzelyurt Belediyesi'ne vereceği bilgi ve belgelere ait liste aşağıdaki gibidir:

•         Eğitim dokümanları

•         Kalibrasyon ve fiziksel test yöntemleri

•         Detaylı test ve ayar prosedürleri

Not: Danışmanlık hizmetleri süresiz diğer hizmetler ise garanti süresince ücretsiz olacaktır.

11.      ÖLÇME-AYAR-KALİBRASYON VE TEST

Bakım onarım biriminde Elektronik kartlı Su Sayacı test edilirken cihaz önce test kartı kullanılarak kalibrasyon konumuna alınacak ve cihazdan daha önce miktarı belirlenmiş su akışı sağlanarak test edilecektir. Sonuca göre kalibrasyonu sağlanacak, tamiri gerçekleştirilecek ve bu işlemlere ait bilgisayar kayıtları tutulacak ve buna ilişkin raporlar Güzelyurt Belediyesi'ne verilecektir.

12.      DİĞER HUSUSLAR

12.1.   Elektronik kartlı su sayacı sistemi güvenlik ve kontrol açısından idarenin mevcut yapısına uyumlu olacak veya mevcut sistem teklif edilecek sistemle uyumlu hale getirilecektir. Sistemde kullanılacak bu programların uygunluğunu Güzelyurt Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi onaylayacaktır.

12.2.   Firma, Güzelyurt Belediyesi'ne temin etmekle yükümlü olacağı ürünlerin (elektronik kartlı Su sayacı sistemleri, Yetki v.b. kartlar, Kart okuyucuları vs. ) teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni versiyonlarını üretirse, idaremizden onaylı olması halinde, bu yeni versiyonları İdareye teslim edecek ve aynı zamanda İdareye ait mevcut sisteme uyumunu sağlayacaktır.

12.3.   İhaleye katılacak olan İstekliler gerekli işlemlerin yapılmasında kullanılacak olan donanım ve yazılımları, Güzelyurt Belediyesi'ne çalışır vaziyette teslim edeceklerdir ve teslim edilen sistemler ilgili personel tarafından tesellüm tutanağı ile teslim alınacaktır.

12.4.   Teknik şartnameye uygun olan numuneler ihalenin neticelenmesinden sonra isteklilere iade edilecektir. İsteklilerden alınan bu numunelerin, teknik şartnameye uygun olmaması durumunda ise, ilgili İsteklilerin talebi halinde, imza sirküleri (Noter tasdikli) bulunan yetkili kişileri "İdare ve Teknik şartname şartlarına uygun olmadığından, test için verdiğim numuneleri teslim aldım" şeklindeki tesellüm evrakını imzalamak suretiyle numuneleri teslim alacaklardır. Bu imzadan imtina eden İsteklilerin numuneleri iade edilmeyecektir.

13.      İŞARETLEME

TS EN 14154 standardı ve 2004/22/AT yönetmeliğindeki ilgili hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

14.      DENETİM VE MUAYENE

Teslim edilecek sayaçlar ve diğer ürünler (Abone Kartları, Yetki Kartları, Kart Okuyucular vb.) belediyemizce oluşturulacak bir ara denetim heyeti/kontrollük tarafından, şartnamemiz esasları dâhilinde incelenir. Ara denetim heyeti/kontrollük ihtiyaç hissederse yapılacak test ve deneyleri bağımsız kuruluşlara yaptırabilir. Test ve deney giderleri firma tarafından karşılanır.

sikayet

dergi

gazete